چهارشنبه, 30 خرداد 1397

ضوابط و قوانین پوششی در دانشگاهضوابط و قوانین در مرکزآموزش علمی کاربردی یکدانه شرق قوچان
 

مجموعه مقررات عمومی برای دانشجویان ، اساتید وکارکنان  محترم مرکز آموزش علمی کاربردی یکدانه شرق قوچان

تعریف محیط دانشگاه

 محیط دانشگاه شامل کلاس ها . آزمایشگاه ها .  کارگاه ها . سلف . وتمامی اردوها( علمی ، تفریحی ،.فرهنگی، زیارتی .و .......... می شود)

ضوابط ظاهر وپوشش خانم ها درمحیط دانشگاه :

ماده ۱ پوشش مناسب خانم ها شا مل یکی ارموارد زیراست

۱ ۱ مانتو، شلوار،مقنعه یاروسری مناسب، چادر و جوراب

۱ ۲ مانتو ، شلوار، مقنعه وجوراب

ماده ۲ موارد الزامی درپوشش :

۲ ۱ لباس ها باید همواره تمیز . دارای ظاهری ساده، آراسته ودرخورشان وفضای دانشگاه باشد.

۲ ۲ لباس باید دارا ی گشادی متعارف باشد وازپوشیدن لبا س های تنگ وبدن نما پرهیزگردد.

۲ ۳ مقنعه باید به گونه ای باشد که موی سررا کاملا بپو شاند وازقسمت جلو و عقب، گردن دیده نشود

۲ ۴ ضخامت لباس درکارگا ه ها ومحیط آ زمایشگاه ها باید به گونه ای باشدکه پوشش زیرآن مشخص نباشد وبلندی آن تا زیر زانو باشد

ماده ۲ موارد غیر مجازدرپوشش :

۳ ۱ اندازه مانتو کوتاه ترازحدزانو و اندازه آ ستین آن کوتاه ترازمچ دست

۳ ۲ استفاده ازروسری وشال به جای مقنعه ( برای افرادی که ازچادراستفلده نمی کنند)

۳ ۳ رنگ لباس نباید زننده باشد ( شامل رنگهای قرمز . زرد . تارنجی و ...... )

 ۳ ۴ استفاده ازهرگونه لباس یازینت آ لات که نشان دهنده بی حرمتی ویادربرگیرنده عبارات و

نمادهای نامناسب همچون پارگی . نشان گروه های شیطان پرستی وسایر فرقه های انحرافی با شد.

۳ ۵ پوشید ن کفش باپاشنه بیش ازپنج سانتیمتر،پو تین های ساق بلند صندل ودمپائی.

۳ ۶ استفاده از آرایش تند ممنوع بوده وناخنها باید کوتاه وتمیزباشند واستفاده ازلاک، رنگ ناخن وناخن مصنوعی.

۳ ۷ استفاده ازانواع تل ها ،گل سرها وسایر مواردی ازاین دست که بیرون ازمقنعه باشند.

۳ ۸ استفاده از شلوارو جورابها ئی که بخشی ازپا نمایان باشد.

۳ ۹ استفاده از چادرها ی نازک، تنگ وبدن نما.

ماده ۴ ضوابط اخلاقی دانشجویان :

۴ ۱ استعمال دخانیات درمحیط دانشگاه ممنوع می باشد.

۴ ۲ استفاده ازقرصها و موادی که انسان را ازحالت عادی خارج می کند ممنوع می باشد .

۴ ۳ تقلب درامتحانات وسایر تکالیف ممنوع می باشد.

 

  ضوابط ظاهر وپوشش آقایان درمحیط دانشگاه :

ماده ۱ پوشش متناسب آقایان شامل یکی ازموارد زیراست

۱ ۱  پیراهن ،کت و شلوار وجوراب

۱ ۲ پیر اهن . کاپشن وشلوار وجوراب

۱ ۳ پیراهن یا بلوز مردانه وشلوار وجوراب

ماده ۲ موارد الزامی درپوشش

۲ ۲  لباس باید دارای گشادی متعارف باشد وازپوشیدن لباسهای تنگ وبدن نما پرهیز گردد.

۲ ۴ موها ومحاسن باید تمیز ومنظم باشند .

۲ ۵ ضحامت لباس درکارگاه ها ومحیط آزماتشگاه ها باید به گونه ای باشد که پوشش زیرآن مشخص نباشد

ماده ۳ موارد غیرمجاز درپوشش :

۳ ۱ استفاده ازکراوات . پاپیون وامثال آ نها

۳ ۲ استفاده ازهرگونه لباس یا زینت آلات که نشان دهنده بی حرمتی ویا دربرگیرنده عبارات ونمادهای نامناسب همچون گروه های شیطان پرستی وسایرفرقه ها ی انحرافی باشد .

۳ ۳ استفاده از زیورآلات غیر ازا نگشترها ویاحلقه های متعارف وساعت مچی .

۳ ۴ مدل های نامتعارف وزننده درپیرایش یا آرایش موها ومحاسن .

۳ ۵ قد موها بلند ترازروی شانه .

۳ ۶ پوشیدن بلوزبا آستین پنج سانتی متربالاترازآرنج .

 ماده۴ ضوابط اخلاقی دانشجویان

۴ ۱ استعمال دخانیات درمحیط دانشگاه ممنوع می باشد

 ۴ ۲ استفاده از قرصها وموا دی که انسان را ازحالت عادی خارج می کند ممنوع می باشد

۴ ۳ تقلب درامتحانات وسایرتکالیف ممنوع می باشد.