چهارشنبه, 30 خرداد 1397

مدیر سایت

اطلاعات تماس

تصویر تماس
آدرس:
آدرس ساختمان اداری: خراسان رضوی – قوچان – بلوار طالقانی – سی متری شهید رجایی - روبروی پلیس 10+ سابق

آدرس ساختمان کلاس ها: خراسان رضوی - قوچان - بلوارطالقانی - طالقانی 3
کد پستی : 9471845957

تلفن: ساختمان اداری : 05147231163 - 05147231162 - 05147239210 ---- ساختمان مدیریت کلاس ها : 05147223163

فکس: 05147231163

موبایل: سامانه دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات : 50002223163

http://www.quchan-uast.ir

فرم تماس

قسمتهای ضروری*