دوشنبه, 28 خرداد 1397

قابل توجه کلیه مدرسان محترم

قابل توجه کلیه مدرسان محترم
مدرسین دانشگاه که تا کنون نسبت به تکمیل مشخصات خود در سامانه اقدام نکرده اند تا پایان بهمن ماه فرصت دارند با توجه به موارد ذیل نسبت به تکمیل مشخصات اقدام نمایند. در غیر اینصورت کد مدرسی اینان لغو خواهد شد. 1- در منوی اصلی در قسمت تکمیل مشخصات از طریق اعتبار سنجی و دریافت دو کد یکی به پست الکترونیک و دیگری به تلفن همراه تمامی اطلاعات خود را در قسمت های اطلاعات فردی، تحصیلی، سوابق آموزشی، درخواست تدریس تکمیل و در نهایت تأیید اطلاعات انجام پذیرد. 2- تمامی تصاویر مدارک تحصیلی از مقاطع تحصیلی بالا به پایین بارگذاری شود. 3- تصویر عکس در منوی کاربردی قابل بارگذاری می باشد. 4- در خصوص مدرسین گروه معارف اسلامی مطابق نامه ارسالی در این خصوص بایستی پیوست نامه به تأیید شورای استانی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی رسیده و تصویر آن به عنوان مجوز در سامانه آموزشی سجاد بارگذاری شود. 5- در خصوص مدرسین درس آشنایی با دفاع مقدس باید تصویر مجوز مربوطه از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در سامانه آموزشی سجاد بارگذاری شود. 

ارائه سرفصل و آرایش ترمی رشته به دانشجو

ارائه سرفصل و آرایش ترمی رشته به دانشجو
بر اساس بخشنامه شماره 94/31639/ مورخ 94/7/19 مدیران گروه های آموزشی و مدرسان راهنما موظف به ارائه واحدهای درسی بر اساس سرفصل دروس مصوب به دانشجویان بوده و همچنین دانشجویان می بایست تمامی دروس مندرج در سرفصل را با رعایت پیشنیاز و همنیاز دروس اخذ نمایند. لذا مقتضی است مدیران گروه های آموزشی به منظور آشنایی دانشجویان با هر رشته، خلاصه ای از مهارت های قابل کسب از هر رشته در پایان دوره و همچنین جدول ترم بندی و آرایش ترمی برای سرفصل های درسی را با رعایت مفاد برنامه درسی در هر مرکز آموزشی تهیه و پس از تصویب در شورای آموزشی مرکز به همه دانشجویان تحویل داده و رسید تحویل آن را در پرونده دانشجویان نگهداری نمایند.

اطلاعیه مهم تکمیل اطلاعات سامانه سجاد

باتوجه به اهمیت بروز رسانی اطلاعات مدرسین در سامانه آموزشی سجاد خواهشمند است تمامی اطلاعات خود را در پورتال شخصی خودر بادر نظر گرفتن موارد ذیل تکمیل نمایید :

1 . در منوی اصلی در قسمت تکمیل مشخصات از طریق اعتبار ستجی و دریافت دو کد یکی به پست الکترونیک و دیگری به تلفن همراه تمامی اطلاعات خود را در قسمت های مشخص شده تکمیل و در نهایت تایید اطلاعات انجام پذیرد .

2 . تمامی تصاویر مدارک تحصیلی از مقاطع تحصیلی بالا به پایین بارگذاری شود .

3 . تصویر عکس در منوی کاربردی قابل بارگذاری می باشد .

4 . در خصوص مدرسین گروه معارف اسلامی مطابق نامه ارسالی در این خصوص بایستی پیوست فرم مربوطه به تایید شورای استانی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی رسیده و تصویر آن به عنوان مجوز در در سامانه سجاد بارگذاری شود .

5 . در خصوص مدرسین درس آشنایی با دفاع مقدس باید تصویر مجوز مربوطه از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در سامانه آموزشی سجاد بارگذاری شود .