چهارشنبه, 30 خرداد 1397

تغییر نمره بعد از فرآیند تجدید نظر مطلقا ممنوع است

تغییر نمره بعد از فرآیند تجدید نظر مطلقا ممنوع است
بر اساس مصوبه دومین جلسه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه؛ تغییر نمره بعد از فرآیند تجدیدنظر مطلقا ممنوع است. 

صندوق رفاه دانشجویی

قابل توجه دانشجويان متقاضي دريافت وام (شهريه،ضروري،ازدواج)
مبلغ وام شهريه :
 1. دانشجويان دوره کارداني وکارشناسي ناپيوسته حداکثر000/000/6 ريال وام شهريه و در چهار نوبت و هر نوبت حداکثر 00/500/1 ريال دريافت خواهند کرد.
 2. دانشجويان کارشناسي پيوسته حداکثر 000/000/12ريال وام شهريه و در شش نوبت وهر نوبت حداکثر000/000/2 ريال دريافت خواهند نمود.
تبصره– وام شهريه تحصيلي داراي 4% کارمزد بانکي مي باشد.
شرايط باز پرداخت :
 1. دانشجويان بهرمند از وام يا طريق دفترچه اقساط ويا به صورت تسويه حساب نقدي ، مي توانند وام دريافتي را بازپرداخت مي نمايند.
 2. شروع اقساط براي دانش آموختگان مونث ويا دانش آموختگان مذکر که خدمت نظام وظيفه خود را به پايان رسانده يا معاف گرديده اند 9ماه (مشمولين خدمت نظام وظيفه ?ماه پس از پايان خدمت ) بعد از فراغت از تحصيل مي باشد.
 3. طول مدت باز پرداخت با توجه به ميزان بدهي ونوع وام دريافتي حداکثر پنج سال وحداقل قسط هر ماه 000/100 ريال مي باشد .
 4. باز پرداخت اقساط بايد به حساب درآمد اختصاصي صندوق رفاه دانشجويان واريز شود.
 5. کليه دانشجوياني مي خواهند از طريق دفترچه باز پرداخت ،بدهي خود را به صورت اقساط پرداخت نمايند؛ موظف اند 10 درصد از کلي بدهي خود را بصورت يکجا به حساب صندوق رفاه دانشجويان واريز نمايند.
 6. دانشجويان اخراجي،انصرافي ويا تارک تحصيل مي بايست کل بدهي را بصورت يکجا و نقدي به حساب صندوق رفاه دانشجويان واريز نمايند.
نحوه ثبت نام متقاضيان وام شهريه تحصيلي :
ثبت نام مقدماتي دانشجويان باتوجه به مدارک درخواستي ذيل مي بايست در مراکز صورت گيرد:
 • تهيه تعهد نامه محضري طبق فرم ارسالي به همراه مدارک مربوط به ضامن ،ضامن دانشجو مي بايست الزاما کارمند رسمي دولت ،کارمند پيماني ويا کسبه داراي جواز کسب باشد.
 • تکميل برگ درخوا ست وام شهريه
 • يک برگ کپي شناسنامه دانشجو ، يک برگ کپي کارت دانشجويي پشت ورو ويک برگ کپي کارت ملي دانشجو
دانشجوياني که شرايط دريافت وام را دارند و در مراحل قبلي وام شهريه تحصيلي دريافت نموده اند ،مجددا با دريافت فقط برگه درخواست وام شهريه تحصيلي  ثبت نام بعمل آورد.
دستورالعمل پرداخت وام ضروري :
به دانشجوياني که در نتيجه رويدادهاي با مشکل مالي مواجه مي شوند؛ وام ضروري تعلق خواهد گرفت.
 شرايط عمومي وام گيرندگان :
 • مشروط نبودن دانشجو در دونيمسال قبل ( براي دانشجويان نيمسال سوم به بعد )
 • ساير شرايط همانند شرايط عمومي وام گيرندگان در بخش وام شهريه تحصيلي مي باشند.
مبلغ وام ضروري :
 • بر اساس جدول امتياز بندي وام ضروري تا سقف 000/200/1 ريال مي باشد. 
نحوه پرداخت :
 • پرداخت وام ضروري به صورت موردي صورت مي پذيرد. 
شرايط باز پرداخت :
 • همانند شرايط باز پرداخت وام شهريه تحصيلي مي باشد.
نحوه ثبت نام متقاضيان وام ضروري :
ثبت نام دانشجويان با توجه به مدارک درخواستي ذيل به صورت موردي انجام مي گيرد:
 1. تهيه تعهد نامه محضري طبق فرم ارسالي به همراه مدارک مربوط به ضامن ، ضامن دانشجو مي بايست الزاما کارمند رسمي دولت ، کارمند پيماني ويا کسبه داراي جواز کسب باشد.
 2. تکميل برگ درخواست وام ضروري
 3. تکميل جدول امتياز بندي وام ضروري که توسط مرکز محل تحصيل دانشجو تکميل وتائيد مي شود .
 4. يک برگ کپي شناسنامه دانشجو ،يک برگ کپي کارت دانشجويي پشت و رو و يک برگ برگ کپي کارت ملي دانشجو
 
بدليل آن که پرداخت وام ضروري از سوي صندوق رفاه دانشجويان به حساب شخصي دانشجويان و بطور مستقيم صورت مي پذيرد لذا دانشجويان مي بايست الزاما در يکي از شعب بانک تجارت مبادرت به افتتاح حساب (عابر بانک) نمايند و شماره حساب خود را با توجه به مشخصات درخواستي ذيل به مرکز اعلام نمايند.
 • نام بانک ونام شعبه
 • کد بانک
 • شماره حساب دانشجو
 
به هر دانشجو در طول دوران تحصيل يک بار وام ضروري تعلق خواهد گرفت .
 
توجه: دانشجويان واجد شرايط دريافت وام ضروري نميتوانند از وام شهريه تحصيلي استفاده نمايند و بالعکس.
دستورالعمل پرداخت وام ازدواج به دانشجويان :
به دانشجوياني که در حين تحصيل متاهل مي شوند حداکثر تا يک سال پس از تاريخ عقد ازدواج وفقط براي يک بار وام ازدواج تعلق مي گيرد.
شرايط عمومي وام گيرندگان :
 • زمان عقد در دوران تحصيل وتا زمان درخواست وام ازدواج توسط دانشجو نبايد بيشتر از يکسال گذشته باشد.
 • ساير شرايط همانند شرايط عمومي وام گيرندگان در بخش وام ضروري مي باشند.
 
مبلغ وام ازدواج :
 • بر اساس جدول امتياز بندي وام ازدواج تا سقف 000/500/7 ريال مي باشد.
 
نحوه پرداخت :
 • پرداخت وام ازدواج با ارائه در خواست دانشجو طبق فرم پيوست شماره 7 پس از تائيد مرکز آموزش علمي-کاربردي محل تحصيل از طريق طرح جامع اتوماسيون اداري صندوق رفاه اطلاعات نامبرده وارد گردد.
 شرايط باز پرداخت :
 • همانند شرايط باز پرداخت وام شهريه تحصيلي مي باشد .
نحوه ثبت نام متقاضيان وام ازدواج:
1.       ثبت نام با توجه به شرايط اعلام شده از دانشجويان واجدالشرايط وبصورت موردي صورت مي گيرد.
2.       ثبت نام از دانشجويان با توجه به مدارک درخواستي ذيل مي بايست در مراکز صورت گيرد:
 • تهيه تعهد نامه محضري طبق فرم ارسالي به همراه مدارک مربوط به ضامن (کپي شناسنامه ضامن ،حکم کارگزيني پيماني ويا کسبه داراي جواز کسب باشد)
 • تکميل برگ در خواست وام ازدواج
 • تکميل جدول امتياز بندي وام ازدواج
 • يک برگ کپي شناسنامه دانشجو از کليه صفحات
 • يک برگ کپي شناسنامه همسر دانشجو
3.       بدليل آنکه پرداخت وام ازدواج از سوي صندوق رفاه دانشجويان به حساب شخصي دانشجويان وبطور مستقيم صورت مي پذيرد لذا دانشجو مي بايست الزاما در يکي از شعب بانک تجارت مبادرت به افتتاح حساب نمايند و شماره حساب خود را با توجه به مشخصات درخواستي ذيل به مرکز اعلام نمايند.
 • نام بانک و نام شعبه
 • کد بانک
 • شماره حساب دانشجو
4.       به هر دانشجو در طول دوران تحصيل يک بار وام ازدواج تعلق خواهد گرفت.
5.       چنانچه دانشجو و همسر وي هر دو دانشجوي مراکز آموزش علمي-کاربردي باشند به هريک ازآنها در صورت واجدالشرايط بودن،بطورجداگانه و از طريق مراکز اموزش محل تحصيل خود وام ازدواج تعلق خواهد گرفت.
 
 
  
توجه:دانشجويان واجد شرايط دريافت وام ازدواج امکان استفاده از وام ضروري را دارند ولي نميتوانند از وام شهريه تحصيلي استفاده نمايند و بالعکس.

چارتهای درسی

 

 

صفحه فرمهای الکترونیکی