دوشنبه, 28 خرداد 1397

مدارک آماده تحویل - لیست شماره 3

رديف

نام ونام خانوادگي

رديف

نام ونام خانوادگي

1

پرستو احسن

22

ملیحه دلپسند

2

مهدی مرادی

23

مجیدرضا دیمی

3

محمد شافعی

24

مجتبی محمودی

4

حکیمه شکوری

25

جواد کدخدا مزرجی

5

مینا قنبری

26

مهدی روشنی

6

وحید دولتیان

27

مهدی اکوان

7

جواد قوتی

28

عباس کوهستانی

8

مرتضی سلیمی

29

ابوالفضل رازان فر

9

یاسر بیچرانلو

30

خدیجه ممقانی

10

محمد خموش

31

وحید امیری بادخور

11

اسمعیل احمدی مقدم

32

علی زنده دل

12

الهام ناظمی

33

حمیدرضا حبیبی

13

اکرم قلی زاده

34

فریبا عمارلو

14

علی برات زاده

35

مرضیه یوسف زاده

15

غلامرضا صفری

36

قربانعلی فدوی

16

شیما مرادزاده

37

سید حمید فعال رستگار

17

منصور شفاعتی

38

رقیه اصغر پور

17

وحید بهادری

39

وحید شجاعی فر

19

عبدالعظیم طالبی

 

20

فریدون تاجیانی

 

21

علی اکبر مومنی