دوشنبه, 28 خرداد 1397

مدارک آماده تحویل - لیست شماره 1

رديف

نام ونام خانوادگي

رديف

نام ونام خانوادگي

1

علیرضا شرکت سعدی

28

حسین اصغر سبزی

2

مصطفی ابراهیم فتح آبادی

29

محمدرضا اصغرخاه

3

مصطفی قضائی

30

حسن طاهری

4

حمیدرضا شجاعی فر

31

صفیه سلیمی یدکی

5

ابوالفضل صیامی چیتگر

32

فاطمه درخشان دوغائی

6

محمد عطاران

33

مرتضی نوباغی

7

علی زمانیان بهار

34

فرزانه پاکباز میاب

8

ابراهیم جوکار دوست آباد

35

سکینه امیدوار

9

اعظم لطفعلی کهنه قوچان

36

مژگان باتقوی

10

ابراهیم راحتی

37

معصومه قهرمان بهار

11

مهدی رادبوی

38

یوسف رحیم نژاد امامقلی

12

حسین تهمتن

39

مسعود ایمنی

13

رحیم تقدیسی

40

مژگان کفاش

14

محمد مهران

41

حنیفه حق دوست

15

عزت اله رفیعی گرمجان

42

حمیده عیدی فرخانی

16

انیس قنبری

43

علی امیری

17

علی یوسفی سالانقوچ

44

محمد صفائی

18

قربانعلی فدوی

45

زهرا سراجی

19

تکتم نوری

46

امید همت پور

20

اکرم واردان

47

برات محمد حسینی

21

فاطمه فلاحت تیتکانلو

48

محدثه اکبری فرخانی

22

حسین جنگی داغیان

49

سعید اصغرخاه

23

الهه خیرآبادی

50

مجید رضا دیمی

24

محمد سرخ کمان بادخور

51

سید علی حسین زاده هاشمی

25

امیر محمد نامدار مقدم

52

حمید ابوالحسن زاده مقدم

26

اسماعیل اژدری

53

حسین دلاویز

27

حجت سعیدی چونیلی

54

عبدالحمید ضیائی