دوشنبه, 28 خرداد 1397

اطلاعیه شماره 1

 

امور دانش آموختگان مرکز آموزش علمی کاربردی یکدانه شرق قوچان

 

به منظور رفاه حال و تسریع در انجام امور فارغ التحصیلی ، 

نظر دانشجویان محترم را به موارد ذیل جلب می نماید :

 

الف : دانشجویی فارغ التحصیل است که کلیه واحد های درسی دوره را برطبق سر فصل مصوب وزارت علوم  و با رعایت کلیه مفاد آیین نامه آموزشی گذرانیده باشد .

ب  : در ارائه کارورزی  و دفاعیه پروژه تحصیلی ، می بایست سربرگ فرم ها بطور کامل و خوانا تکمیل و پس از درج نام و امضاء مسئولین اعم از استادراهنماو دفاع ، استاد پروژه ، مدیر گروه و معاونت آموزشی با ذکر تاریخ و ثبت نمره اکتسابی ، بدون قلم خوردگی در فاصله زمانی تعیین شده به آموزش تحویل گردد . 

ج  : تاریخ فارغ التحصیلی زمانی است که آخرین نمره دانشجو به آموزش تحویل و تایید نهایی می گردد ، این تاریخ در اموردانش آموختگان برای نیمسال اول 30 بهمن ، در نیمسال دوم 31 تیرماه و در نیمسال تابستان 31 شهریورخواهد بود .

 

د  : مدارک مورد نیاز در پرونده دانشجو عبارتند از  :

1- تصویر خوانا از کلیه صفحات شناسنامه ، کارت ملی ، کارت معافیت یا پایان خدمت نظام وظیفه در اندازه 5A دونسخه

2- اصل گواهینامه موقت مقطع قبلی و دو نسخه تصویر آن .

3- اصل و تصویر تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی .

4- اصل و تصویر فرمهای کامل شده  کار ورزی ، پروژه ، معرفی به استاد و تطبیق دروس .

5-عکس سه در چهار  زمینه سفید چهار قطعه .

6 اصل و تصویر فیش های واریزی 15 درصد شهریه ترم های تحصیلی به حساب جاری 2178699003006 دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی نزد بانک ملی شعبه فردوسی مشهد و تاییدیه نهایی آن  .

7- تاییدیه وام تحصیلی در یافتی .

 

ه- در صورت کامل بودن مدارک فوق ، پرونده آموزشی به همراه کارنامه تحصیلی دانشجو  و برگ پذیرش سازمان سنجش به امور دانش آموختگان تحویل می گردد و دانشجو شخصا باید با همراه داشتن کارت دانشجویی برای انجام امور فارغ التحصیلی و تسویه حساب نهایی در فاصله زمانی تعیین شده به امور دانش آموختگان مرکز مراجعه نماید .

و به فارغ التحصیلانی که مراحل تسویه حساب خود را انجام داده باشند تا قبل از تایید گواهینامه موقت آنان از سوی دانشگاه جامع علمی  کاربردی استان ، هیچگونه مدرکی دال بر فارغ التحصیلی آنان داده نمی شود  .

( به قبول شدگان مقطع تحصیلی بالاتر فرم مخصوص ثبت نام داده خواهد شد . )

ز -  زمان پاسخگویی به مراجعات  دانش آموختگان همه روزه بین ساعت 9 تا 12 خواهد بود .

                                                                               

   امور دانش آموختگان مرکزآموزش  علمی کاربردی یکدانه شرق قوچان