چهارشنبه, 30 خرداد 1397

واحد 13تهرانباآرزوی موفقیت برای شما دانشجویان عزیز :
بنا به تصویب شورای آموزشی دانشگاه ،انتخاب واحد غیر حضوری ) از طریق اینترنت(دانشجویان برای نیمسال اول سال تحصیلی 96 -95  از روز  سه شنبه 16شهریور ماه شروع می شود .