چهارشنبه, 30 خرداد 1397

   واحد13 تهرانقابل توجه دانشجویان محترم:
با توجه به اینکه عدم واریز 15% حق نظارت دانشگاه جامع باعث عدم ارایه کارت ورود به جلسه امتحانات می گردد، بدین وسیله به اطلاع دانشجویان گرامی که 15%حق نظارت را پرداخت ننموده اند می رساند که حداکثر تا تاریخ 95/02/30نسبت به پرداخت15% حق نظارت این نیمسال و یا نیمسالهای قبل خود(در صورت عدم پرداخت)در سیستم سجاداقدام نمایند.
بدیهی است در صورت پرداخت می بایست با تماس به کارشناس شهریه ( سرکار خانم حسین پور ) از طریق زیر جهت درج و تأیید آن اقدام نمائید.