چهارشنبه, 30 خرداد 1397

قابل توجه آندسته از دانشجوياني که تا کنون اقدام به دريافت کارت دانشجويي نکرده اند مي رساند آخرين مهلت دريافت کارت دانشجويي 25 آبان ماه مي باشد .لطفاً جهت پيگيري کارت دانشجويي خود به آقاي داودي مراجعه نماييد .